Kurs kyno/dogoterapeutyczny

 

Bronkolandia, Akademia Baji i Szkolam zapraszają na:
„Kurs kyno/dogoterapii stosowanej z elementami terapii behawioralnej.”     Kształcący w obrębie zawodu kynoterapeuty (dogoterapeuty) wpisanego do rejestru klasyfikacji zawodów i specjalności pod numerem 323007
Kurs ukierunkowany jest na zdobycie umiejętności praktycznych w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną.

Cel kursu:
Celem kursu jest stworzenie słuchaczom możliwości pracy w charakterze kynoterapeuty w placówkach dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych z różnymi dysfunkcjami, w tym upośledzonych umysłowo, z dysfunkcjami ruchu oraz z zaburzeniami psychicznymi. Kurs zapewnia uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie kyno/dogoterapii oraz przygotowuje słuchaczy do prowadzenia zajęć z udziałem psa z osobami w różnym wieku i z różnymi dysfunkcjami.

Adresaci kursu:
Kurs przeznaczony są dla wszystkich absolwentów szkół średnich i wyższych, pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic, warsztatów terapii zajęciowej, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, kulturalno-oświatowych, terapeutycznych, rehabilitantów, logopedów, pielęgniarek, i wszystkich innych osób widzących możliwość urozmaicenia swojej pracy zawodowej gdzie motywatorem jest odpowiednio wyszkolony i przygotowany pies.

Forma kursu:
Kształcenie realizowane jest w systemie kursu, na zjazdach prowadzonych raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i w niedziele.

Czas trwania kursu:
– Kyno/dogoterapia stosowana – 10 zjazdów,    – Liczba godzin kontaktowych: 240 (w tym praktyk 40)

Dokumenty:  – formularz zgłoszeniowy,   – ksero dyplomu studiów lub świadectwo szkoły średniej,   – ksero dowodu osobistego,     – potwierdzenie opłaty kursu

Miejsce zajęć:     Dom Polski w Złotowie
(możliwość rezerwacji pokoi noclegowych, z dopiskiem Kurs Kynoterapii))

Terminarz zjazdów:
1. 12-13.10.2019
2. 26-27.10.2019
3. 16-17.11.2019
4. 07-08-12.2019
5. 11-12.01.2020
6. 25-26.01.2020
7. 15-16.02.2020
8. 07-08.03.2020
9. 04-05.04.2020
10. 09-10.05.2020
23.03.2020 – egzamin

Wykładowcy:      – praktycy z dużym doświadczeniem,     – kynopsycholodzy,         – wykładowcy akademiccy.

Program kursu:
W programie kursu realizowane będą zagadnienia:

Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Historia zooterapii
Bezpieczeństwo zajęć kyno/dogoterapeutycznych i dobrostan podopiecznego i psa
Podstawy anatomii i fizjologii psa
Pierwsza pomoc przedweterynaryjna i podstawowe zagadnienia weterynaryjne
Standardy kynoterapii i jej aspekty prawne
Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej
Metodyka zajęć dogoterapeutycznych w przedszkolu i szkole z podziałem na etapy edukacyjne
Warsztaty terapeutyczne z psami: edukacja i spotkania
Przygotowanie psa do pracy – grooming
Metody pracy z osobami starszymi
Elementy logopedii w pracy z psem
Dobór psa terapeutycznego
Elementy Kynologii
Szkolenie psa terapeutycznego
Metody behawioralne
Elementy fizjoterapii
Elementy integracji sensorycznej
Elementy terapii ręki i zaburzenia motoryki małej
Tyflopedagogika- wybrane zagadnienia
Warsztaty terapeutyczne z psami: terapia i rehabilitacja
Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami sprzężonymi
Surdopedagogika- wybrane zagadnienia
Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu
Rola , znaczenie, zadanie i przebieg egzaminu psa- certyfikacja psa
Choroby psychiczne- wybrane zagadnienia
Pies w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie

Warunki ukończenia kursu:
Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów, egzaminu końcowego, 80% obecności i zaliczenie praktyki.

Absolwenci kursu, po pozytywnym zdaniu egzaminu, zaliczeniu praktyk, otrzymują dokument potwierdzający ukończenie kursu zgodne z wytycznymi MEN.

Cena: 2350 zł

Kontakt: tel.kom. 692335044,
mail: bronkolandia@gmail.com